विपन्न वर्ग कर्जा

विपन्न वर्ग कर्जा (अप्रत्यक्ष लगानी)

 

उद्देश्य
 • विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत अप्रत्यक्ष लगानी
योग्यता
 • विभिन्न सधं संस्थाहरुलाई (नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार)
सीमा
 • आवस्यक्ता अनुसार
सुविधा
 • अधिविकर्ष कर्जा, माग कर्जा, आवधिक कर्जा
ब्याजदर
 • प्रतिस्पर्धी ब्याजदर (समय समयमा परिवर्तन हुन सक्ने)
भुक्तानी
 • अधिविकष कर्जाको हकमाः सन्तोषजनक कार्य सम्पादन भएको खण्डमा नवीकरण तथा समीक्षा गर्ने गरी १ वर्षको अवधिका लागि प्रदान गर्न सकिनेछ ।
 • आवधिक कर्जाको हकमाः बढीमा ५ वर्षसम्म
सुरक्षा
 • प्रवाहित कर्जाबाट अशृत सम्पती तथा उत्पादनमा बैंकको हकाधिकार रहने

विपन्न वर्ग कर्जा (प्रत्यक्ष लगानी)

 

उद्देश्य
 • विपन्न वर्गको लागि प्रत्यक्ष लगानी
योग्यता न्यून आय भएका र खासगरी सामाजिकरुपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, फरक ढंगले सक्षम व्यक्तिहरु, सीमान्तकृत समुदाय तथा सानाकिसान, कालिगढ, मजदुर र भूमिहीन परिवारलाई सम्झनु पर्दछ । विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानको लागि सञ्चालन हुने स्वरोजगारमूलक लघु उद्यमहरु सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकदारा तोकिएको सीमासम्म प्रवाश हुने लघु कर्जा ।
सीमा
 • आवस्यक्ता अनुसार (नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार)
मार्जिन
 • न्युनतम २५ % (ऋण स्व – घोषणामा आधारीत)
सुविधा
 • अधिविकर्ष कर्जा, माग कर्जा, आवधिक कर्जा
ब्याजदर
 • प्रतिस्पर्धी ब्याजदर (समय समयमा परिवर्तन हुन सक्ने)
भुक्तानी
 • अधिविकष कर्जाको हकमाः सन्तोषजनक कार्य सम्पादन भएको खण्डमा नवीकरण तथा समीक्षा गर्ने गरी १ वर्षको अवधिका लागि प्रदान गर्न सकिनेछ ।
 • आवधिक कर्जाको हकमाः बढीमा ५ वर्षसम्म
सुरक्षा
 • प्रवाहित कर्जाबाट अशृत सम्पती तथा उत्पादनमा बैंकको हकाधिकार रहने