पूंजी पर्याप्तता तालिका

मिति शीर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
2024-04-22 Capital Adequacy Table-3rd Quarter Chaitra 2080 of FY 2080-81 डाउनलोड गर्नुहोस्
2024-04-22 Disclosure under Basel III- 3rd Quarter Chaitra 2080 of FY 2080-81 डाउनलोड गर्नुहोस्
2024-01-28 Capital Adequacy Table-2nd Quarter Poush 2080 of FY 2080-81 डाउनलोड गर्नुहोस्
2024-01-28 Disclosure under Basel III- 2nd Quarter Poush 2080 of FY 2080-81 डाउनलोड गर्नुहोस्
2023-11-08 Disclosure under Basel III- 1st Quarter Ashwin 2080 of FY 2080-81 डाउनलोड गर्नुहोस्
2023-11-08 Capital Adequacy Table-1st Quarter Ashwin 2080 of FY 2080-81 डाउनलोड गर्नुहोस्
2023-08-11 Capital Adequacy Table- 4th Quarter Ashad 2080 of FY 2079-80 डाउनलोड गर्नुहोस्
2023-08-11 Disclosure under Basel III- 4th Quarter Ashad 2080 of FY 2079-80 डाउनलोड गर्नुहोस्
2023-04-25 Capital Adequacy Table – 3rd Quarter Chaitra 2079 of FY 2079-80 डाउनलोड गर्नुहोस्
2023-04-25 Disclosure under Basel III- 3rd Quarter Chaitra 2079 of FY 2079-80 डाउनलोड गर्नुहोस्
1 2 3 12