संयुक्त राज्य अमेरिका पैट्रियट अधिनियम

                                       अमेरिका पैट्रियट अधिनियम प्रमाणन

 

 

Alternative text – include a link USA PATRIOT ACT