साधारण मुद्धति खाता

  • मौजात रकमको ९०% सम्म, प्रकाशित दरभन्दा २% बढि दरमा, ऋण सेवा उपलब्ध
  • जरुरत परेमा निर्धारित समय अवधि अगावै रद्द गर्न सकिने (शर्तहरु लागु हुनेछ)
  • १५ दिन अगावै जानकारी दिनु पर्ने छ ।
  • ब्याजमा ३% नियमानुसार पेनाल चार्ज लाग्ने छ ।
  •  स्वतह नविकरण सुविधा