पूंजी पर्याप्तता तालिका

मिति शीर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
2019-05-13 Disclosure under Basel III- 3rd Quarter End-Chaitra 2075 of FY 2075/76 डाउनलोड गर्नुहोस्
2019-05-13 Capital Adequacy Table- 3rd Quarter Chaitra 2075 of FY 2075-76 डाउनलोड गर्नुहोस्
2019-04-12 पूंजी असमानता तालिका – दोस्रो तिमाही पनी 2075-76 को वित्तीय वर्ष 2075 डाउनलोड गर्नुहोस्
2019-02-05 Disclosure under Basel III- 2nd Quarter Poush 2075 of FY 2075-76 डाउनलोड गर्नुहोस्
2018-08-09 Disclosure under Basel III- 4th Quarter Ashad 2075 of FY 2074-75 डाउनलोड गर्नुहोस्
2018-08-09 Capital Adequacy Table-4th Quarter Ashad 2075 of FY 2074-75 डाउनलोड गर्नुहोस्
2018-05-06 Disclosure under Basel III- 3rd Quarter Chaitra 2074 of FY 2074-75 डाउनलोड गर्नुहोस्
2018-05-06 Capital Adequacy Table- 3rd Quarter Chaitra 2074 of FY 2074-75 डाउनलोड गर्नुहोस्
2018-02-12 Disclosure under Basel III- 2nd Quarter Poush 2074 of FY 2074-75 डाउनलोड गर्नुहोस्
2018-02-12 Capital Adequacy Table- 2nd Quarter Poush 2074 of FY 2074-75 डाउनलोड गर्नुहोस्
1 2 3 4 9