पूंजी पर्याप्तता तालिका

मिति शीर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
2022-05-06 Disclosure under Basel III- 3rd Quarter Chaitra 2078 of FY 2078-79 डाउनलोड गर्नुहोस्
2022-05-06 Capital Adequacy Table- 3rd Quarter Chaitra 2078 of FY 2078-79 डाउनलोड गर्नुहोस्
2022-02-09 Disclosure under Basel III- 2nd Quarter Poush 2078 of FY 2078-79 डाउनलोड गर्नुहोस्
2022-02-09 Capital Adequacy Table- 2nd Quarter Poush 2078 of FY 2078-79 डाउनलोड गर्नुहोस्
2021-11-15 Capital Adequacy Table- 1st Quarter Ashwin 2078 of FY 2078-79 डाउनलोड गर्नुहोस्
2021-11-15 Disclosure under Basel III- 1st Quarter Ashwin 2078 of FY 2078-79 डाउनलोड गर्नुहोस्
2021-08-27 Capital Adequacy Table- 4th Quarter Ashad 2078 of FY 2077-78 डाउनलोड गर्नुहोस्
2021-08-27 Disclosure Under Basel III- 4th Quarter Ashad 2078 of FY 2077-78 डाउनलोड गर्नुहोस्
2021-07-28 Disclosure Under Basel III- 3rd Quarter Chaitra 2077 of FY 2077-78 डाउनलोड गर्नुहोस्
2021-07-28 Capital Adequacy Table- 3rd Quarter Chaitra 2077 of FY 2077-78 डाउनलोड गर्नुहोस्
1 2 3 4 12