पूंजी पर्याप्तता तालिका

मिति शीर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
2017-05-12 Capital Adequacy Table- 3rd Quarter Chaitra 2073 of FY 2073-74 डाउनलोड गर्नुहोस्
2017-05-12 Disclosure Under Basel III- 3rd Quarter Chaitra 2073 of FY 073-74 डाउनलोड गर्नुहोस्
2017-02-28 Capital Adequacy Table- 2nd Quarter Poush 2073 of FY 2073-74 डाउनलोड गर्नुहोस्
2017-02-28 Disclosure Under Basel III- 2nd Quarter Poush 2073 of FY 073-74 डाउनलोड गर्नुहोस्
2016-11-22 Disclosure Under Basel III- 1st Quarter Ashwin 2073 of FY 073-74 डाउनलोड गर्नुहोस्
2016-11-22 Capital Adequacy Table- 1st Quarter Ashwin 2073 of FY 2073-74 डाउनलोड गर्नुहोस्
2016-08-22 Capital Adequacy Table- 4th Quarter Ashadh 2073 of FY 2072-73 डाउनलोड गर्नुहोस्
2016-08-22 Disclosure Under Basel II- 4th Quarter Ashadh 2073 of FY 072-73 डाउनलोड गर्नुहोस्
2016-05-11 Disclosure Under Basel II- 3rd Quarter Chaitra 2072 of FY 072-73 डाउनलोड गर्नुहोस्
2016-05-10 Capital Adequacy Table- 3rd Quarter Chaitra 2072 of FY 2072-73 डाउनलोड गर्नुहोस्
1 2 3 4 5 9