पूंजी पर्याप्तता तालिका

मिति शीर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
2020-02-07 Disclosure under Basel III- 2nd Quarter Poush 2076 of FY 2076-77 डाउनलोड गर्नुहोस्
2020-02-07 Capital Adequacy Table- 2nd Quarter Poush 2076 of FY 2076-77 डाउनलोड गर्नुहोस्
2019-11-13 Capital Adequacy Table- 1st Quarter Ashwin 2076 of FY 2076-77 डाउनलोड गर्नुहोस्
2019-11-13 Disclosure under Basel III- 1st Quarter Ashwin 2076 of FY 2076-77 डाउनलोड गर्नुहोस्
2019-08-15 Capital Adequacy Table- 4th Quarter Ashadh 2076 of FY 2075-76 डाउनलोड गर्नुहोस्
2019-08-15 Disclosure under Basel III- 4th Quarter Ashadh 2075 of FY 2075-76 डाउनलोड गर्नुहोस्
2019-05-13 Disclosure under Basel III- 3rd Quarter End-Chaitra 2075 of FY 2075/76 डाउनलोड गर्नुहोस्
2019-05-13 Capital Adequacy Table- 3rd Quarter Chaitra 2075 of FY 2075-76 डाउनलोड गर्नुहोस्
2019-04-12 पूंजी असमानता तालिका – दोस्रो तिमाही पनी 2075-76 को वित्तीय वर्ष 2075 डाउनलोड गर्नुहोस्
2019-02-05 Disclosure under Basel III- 2nd Quarter Poush 2075 of FY 2075-76 डाउनलोड गर्नुहोस्
1 2 3 4 5 11