पूंजी पर्याप्तता तालिका

मिति शीर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
2010-01-19 Capital Adequacy Table – Poush 2066 डाउनलोड गर्नुहोस्
2009-10-21 Disclosure as per BASEL-II (Ashwin 2066) डाउनलोड गर्नुहोस्
2009-10-21 Capital Adequacy Table – Ashwin 2066 डाउनलोड गर्नुहोस्
2009-07-15 Capital Adequacy Table – Ashad 2066 डाउनलोड गर्नुहोस्
2009-07-15 Disclosure as per BASEL-II (Ashad 2066) डाउनलोड गर्नुहोस्
2009-04-13 Disclosure as per BASEL-II (Chaitra 2065) डाउनलोड गर्नुहोस्
2009-04-13 Capital Adequacy Table for Chaitra End 2065 डाउनलोड गर्नुहोस्
1 10 11 12