पूंजी पर्याप्तता तालिका

मिति शीर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
2012-08-16 Capital Adequacy Table-4th Quarter Ashadh 2069 of FY 2068-69 डाउनलोड गर्नुहोस्
2012-08-16 Disclosure Under Basel II- 4th Quarter Ashadh 2069 of FY 2068-69 डाउनलोड गर्नुहोस्
2012-05-13 Disclosure Under Basel II- 3rd Quarter Chaitra 2068 of FY 2068-69 डाउनलोड गर्नुहोस्
2012-05-13 Capital Adequacy Table-3rd Quarter Chaitra 2068 of FY 2068-69 डाउनलोड गर्नुहोस्
2012-02-13 Capital Adequacy Table-2nd Quarter Poush 2068 डाउनलोड गर्नुहोस्
2012-02-13 Disclosure Under Basel II- 2nd Quarter Poush 2068 डाउनलोड गर्नुहोस्
2011-12-04 Disclosure Under Basel II- 1st Quarter Ashwin 2068 डाउनलोड गर्नुहोस्
2011-11-18 1st Quarter Ashwin 2068 डाउनलोड गर्नुहोस्
2011-08-28 Disclosures as per BASEL II (Ashadh 2068) डाउनलोड गर्नुहोस्
2011-08-28 Capital Adequacy Table-Ashadh 2068 डाउनलोड गर्नुहोस्
1 8 9 10 11 12