पूंजी पर्याप्तता तालिका

मिति शीर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
2010-08-07 Disclosure as per BASEL-II (Ashad 2067) डाउनलोड गर्नुहोस्
2010-04-29 Capital Adequacy Table – Chaitra 2066 डाउनलोड गर्नुहोस्
2010-04-29 Disclosure as per BASEL-II (Chaitra 2066) डाउनलोड गर्नुहोस्
2010-01-19 Disclosure as per BASEL-II (Poush 2066) डाउनलोड गर्नुहोस्
2010-01-19 Capital Adequacy Table – Poush 2066 डाउनलोड गर्नुहोस्
2009-10-21 Capital Adequacy Table – Ashwin 2066 डाउनलोड गर्नुहोस्
2009-10-21 Disclosure as per BASEL-II (Ashwin 2066) डाउनलोड गर्नुहोस्
2009-07-15 Capital Adequacy Table – Ashad 2066 डाउनलोड गर्नुहोस्
2009-07-15 Disclosure as per BASEL-II (Ashad 2066) डाउनलोड गर्नुहोस्
2009-04-13 Disclosure as per BASEL-II (Chaitra 2065) डाउनलोड गर्नुहोस्
1 9 10 11 12