पूंजी पर्याप्तता तालिका

मिति शीर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
2011-02-15 Disclosure as per BASEL-II (Poush 2067) डाउनलोड गर्नुहोस्
2010-11-15 Capital Adequacy Table – Ashwin 2067 डाउनलोड गर्नुहोस्
2010-11-15 Disclosure as per BASEL-II (Ashwin 2067) डाउनलोड गर्नुहोस्
2010-08-07 Capital Adequacy Table – Ashad 2067 डाउनलोड गर्नुहोस्
2010-08-07 Disclosure as per BASEL-II (Ashad 2067) डाउनलोड गर्नुहोस्
2010-04-29 Capital Adequacy Table – Chaitra 2066 डाउनलोड गर्नुहोस्
2010-04-29 Disclosure as per BASEL-II (Chaitra 2066) डाउनलोड गर्नुहोस्
2010-01-19 Disclosure as per BASEL-II (Poush 2066) डाउनलोड गर्नुहोस्
2010-01-19 Capital Adequacy Table – Poush 2066 डाउनलोड गर्नुहोस्
2009-10-21 Disclosure as per BASEL-II (Ashwin 2066) डाउनलोड गर्नुहोस्
1 6 7 8 9