पूंजी पर्याप्तता तालिका

मिति शीर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
2013-11-14 Capital Adequacy Table-1st Quarter Ashwin 2070 of FY 2070-71 डाउनलोड गर्नुहोस्
2013-11-14 Disclosure Under Basel II-1st Quarter Ashwin 2070 of FY 2070-71 डाउनलोड गर्नुहोस्
2013-08-14 Capital Adequacy Table-4th Quarter Ashadh 2070 of FY 2069-70 डाउनलोड गर्नुहोस्
2013-08-14 Disclosure Under Basel II-4th Quater Ashad 2070 of FY- 2069-70 डाउनलोड गर्नुहोस्
2013-05-14 Capital Adequacy Table- 3rd Quarter Chaitra 2069 of FY 2069-2070 डाउनलोड गर्नुहोस्
2013-05-14 Disclosure Under Basel II-3rd Quarter Chaitra 2069 of FY 2069-70 डाउनलोड गर्नुहोस्
2013-03-21 Capital Adequacy Table-2nd Quarter Poush 2069 of FY 2069-70 डाउनलोड गर्नुहोस्
2013-03-21 Disclosure Under Basel II-2nd Quarter Poush 2069 of FY 2069-70 डाउनलोड गर्नुहोस्
2012-11-12 Capital Adequacy Table-1st Quarter Ashwin 2069 of FY 2069-70 डाउनलोड गर्नुहोस्
2012-11-12 Disclosure Under Basel II- 1st Quarter Ashwin 2069 of FY 2069-70 डाउनलोड गर्नुहोस्
1 7 8 9 10 11 12